పదజాలం

సంగీతం» Musik

games images

das Akkordeon, s
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

games images

die Balalaika, s
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

games images

die Band, s
మేళము

games images

das Banjo, s
బాంజో

games images

die Klarinette, n
సన్నాయి వాయిద్యం

games images

das Konzert, e
కచ్చేరి

games images

die Trommel, n
డ్రమ్

games images

das Schlagzeug, e
డ్రమ్ములు

games images

die Flöte, n
వేణువు

games images

der Flügel, -
గ్రాండ్ పియానో

games images

die Gitarre, n
గిటార్

games images

der Saal, Säle
సభా మందిరం

games images

das Keyboard, s
కీబోర్డ్

games images

die Mundharmonika, s
నోటితో ఊదు వాద్యము

games images

die Musik
సంగీతం

games images

der Notenständer, -
మ్యూజిక్ స్టాండ్

games images

die Note, n
సూచన

games images

die Orgel, n
అవయవము

games images

das Klavier, e
పియానో

games images

das Saxofon, e
శాక్సోఫోను

games images

der Sänger, -
గాయకుడు

games images

die Saite, n
తీగ

games images

die Trompete, n
గాలి వాద్యము

games images

der Trompeter, -
కొమ్ము ఊదువాడు

games images

die Geige, n
వాయులీనము

games images

der Geigenkasten, “
వాయులీనపు పెట్టె

games images

das Xylofon, e
జల తరంగిణి