పదజాలం

జంతువులు» Tiere

games images

der Schäferhund, e
జర్మన్ షెపర్డ్

games images

das Tier, e
జంతువు

games images

der Schnabel, “
పక్షిముక్కు

games images

der Biber, -
ఉభయచరము

games images

der Biss, e
కాటు

games images

das Wildschwein, e
మగ పంది

games images

der Käfig, e
పంజరము

games images

das Kalb, “er
కోడెదూడ

games images

die Katze, n
పిల్లి

games images

das Küken, -
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల

games images

das Huhn, “er
కోడి

games images

das Reh, e
జింక

games images

der Hund, e
కుక్క

games images

der Delfin, e
తిమింగలము

games images

die Ente, n
బాతు

games images

der Adler, -
గరుడపక్షి

games images

die Feder, n
ఈక

games images

der Flamingo, s
రాజహంస

games images

das Fohlen, -
గాడిదపిల్ల

games images

das Futter
ఆహారము

games images

der Fuchs, “e
నక్క

games images

die Ziege, n
మేక

games images

die Gans, “e
హంస

games images

der Hase, n
కుందేలు

games images

die Henne, n
ఆడకోడి

games images

der Reiher, -
నారాయణపక్షి

games images

das Horn, “er
కొమ్ము

games images

das Hufeisen, -
గుర్రపు నాడా

games images

das Lamm, “er
గొఱ్ఱె పిల్ల

games images

die Hundeleine, n
వేటగాడు

games images

der Hummer, -
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత

games images

die Tierliebe
జంతువుల ప్రేమ

games images

der Affe, n
కోతి

games images

der Maulkorb, “e
తుపాకీ గొట్టము

games images

das Nest, er
పక్షిగూడు

games images

die Eule, n
గుడ్ల గూబ

games images

der Papagei, en
శుకము

games images

der Pfau, en
నెమలి

games images

der Pelikan, e
గూడకొంగ

games images

der Pinguin, e
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి

games images

das Haustier, e
పెంపుడు జంతువు

games images

die Taube, n
పావురము

games images

das Kaninchen, -
కుందేలు

games images

der Hahn, “e
పుంజు

games images

der Seelöwe, n
సముద్ర సింహము

games images

die Möwe, n
సముద్రపు కాకి

games images

der Seehund, e
ఉభయచరము

games images

das Schaf, e
గొర్రె

games images

die Schlange, n
పాము

games images

der Storch, “e
కొంగ

games images

der Schwan, “e
హంస

games images

die Forelle, n
జల్ల చేప

games images

der Truthahn, “e
సీమ కోడి

games images

die Schildkröte, n
సముద్రపు తాబేలు

games images

der Geier, -
రాబందు

games images

der Wolf, “e
తోడేలు