Izobraževanje - การศึกษา


โบราณคดี
boh-ran-ná′-ká′-dee
arheologija


อะตอม
à′-dhawm
atom


กระดาน
grà′-dan
tabla


การคำนวณ
gan-kam′-nuan
izračun


เครื่องคิดเลข
krêuang-kít′-lâyk
žepni računalnik


ใบรับรอง
bai′-ráp′-rawng
potrdilo


ชอล์ก
cháwk
kreda


ชั้นเรียน
chán′-rian
razred


วงเวียน
wong′-wian
šestilo


เข็มทิศ
kěm′-tít′
kompas


ประเทศ
bhrà′-tâyt
država


ชั้นเรียน
chán′-rian
tečaj


อนุปริญญา
à′-nóop′-rin′-ya
diploma


ทิศทาง
tít′-tang
smer neba


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
izobraževanje


ตัวกรอง
dhua-grawng
filter


สูตร
sòot
formula


ภูมิศาสตร์
poo-mí′-sàt
geografija


ไวยากรณ์
wai′-ya-gawn
slovnica


ความรู้
kwam-róo
znanje


ภาษา
pa-sǎ
jezik


การสอน
gan-sǎwn
pouk


ห้องสมุด
hâwng-sà′-mòot′
knjižnica


วรรณคดี
wan′-ná′-ká′-dee
literatura


คณิตศาสตร์
ká′-nít′-dhà′-sàt
matematika


กล้องจุลทรรศน์
glâwng-joon′-tát′
mikroskop


จำนวน
jam′-nuan
število


ตัวเลข
dhua-lâyk
število


ความดัน
kwam-dan′
tlak


ปริซึม
bhrì′-seum′
prizma


ศาสตราจารย์
sàt-sà′-dhra-jan
profesor


ปิรามิด
bhì′-ra-mít′
piramida


กัมมันตภาพรังสี
gam′-man′-dhà′-pâp-rang′-sěe
radioaktivnost


เครื่องชั่งน้ำหนัก
krêuang-châng′-nám-nàk′
tehtnica


อวกาศ
à′-wá′-gàt
vesolje


สถิติ
sà′-tì′-dhì′
statistika


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
študij


พยางค์
pá′-yang
zlog


ตาราง
dha-rang
tabla


การแปล
gan-bhlæ
prevod


รูปสามเหลี่ยม
rôop-sǎm-lìam
trikotnik


เครื่องหมายบนสระ
krêuang-mǎ-yóp′-nót′-rá′
preglas


มหาวิทยาลัย
má′-hǎ-wít′-tá′-ya-lai′
univerza


แผนที่โลก
pæ̌n-têe-lôk
zemljevid sveta