Obrazovanje - การศึกษา


โบราณคดี
boh-ran-ná′-ká′-dee
arheologija


อะตอม
à′-dhawm
atom


กระดาน
grà′-dan
ploča


การคำนวณ
gan-kam′-nuan
proračun


เครื่องคิดเลข
krêuang-kít′-lâyk
džepni računar


ใบรับรอง
bai′-ráp′-rawng
diploma


ชอล์ก
cháwk
kreda


ชั้นเรียน
chán′-rian
razred


วงเวียน
wong′-wian
šestar


เข็มทิศ
kěm′-tít′
kompas


ประเทศ
bhrà′-tâyt
zemlja


ชั้นเรียน
chán′-rian
kurs


อนุปริญญา
à′-nóop′-rin′-ya
diploma


ทิศทาง
tít′-tang
pravac svijeta


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
obrazovanje


ตัวกรอง
dhua-grawng
filter


สูตร
sòot
formula


ภูมิศาสตร์
poo-mí′-sàt
geografija


ไวยากรณ์
wai′-ya-gawn
gramatika


ความรู้
kwam-róo
znanje


ภาษา
pa-sǎ
jezik


การสอน
gan-sǎwn
predavanje


ห้องสมุด
hâwng-sà′-mòot′
biblioteka


วรรณคดี
wan′-ná′-ká′-dee
književnost


คณิตศาสตร์
ká′-nít′-dhà′-sàt
matematika


กล้องจุลทรรศน์
glâwng-joon′-tát′
mikroskop


จำนวน
jam′-nuan
broj


ตัวเลข
dhua-lâyk
broj


ความดัน
kwam-dan′
pritisak


ปริซึม
bhrì′-seum′
prizma


ศาสตราจารย์
sàt-sà′-dhra-jan
profesor


ปิรามิด
bhì′-ra-mít′
piramida


กัมมันตภาพรังสี
gam′-man′-dhà′-pâp-rang′-sěe
radioaktivnost


เครื่องชั่งน้ำหนัก
krêuang-châng′-nám-nàk′
vaga


อวกาศ
à′-wá′-gàt
svemir


สถิติ
sà′-tì′-dhì′
statistika


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
studije


พยางค์
pá′-yang
slog


ตาราง
dha-rang
tabela


การแปล
gan-bhlæ
prijevod


รูปสามเหลี่ยม
rôop-sǎm-lìam
trokut


เครื่องหมายบนสระ
krêuang-mǎ-yóp′-nót′-rá′
umlaut


มหาวิทยาลัย
má′-hǎ-wít′-tá′-ya-lai′
univerzitet


แผนที่โลก
pæ̌n-têe-lôk
karta svijeta