Образование - การศึกษา


โบราณคดี
boh-ran-ná′-ká′-dee
археология


อะตอม
à′-dhawm
атом


กระดาน
grà′-dan
дъска


การคำนวณ
gan-kam′-nuan
изчисление


เครื่องคิดเลข
krêuang-kít′-lâyk
калкулатор


ใบรับรอง
bai′-ráp′-rawng
сертификат


ชอล์ก
cháwk
тебешир


ชั้นเรียน
chán′-rian
класна стая


วงเวียน
wong′-wian
пергел


เข็มทิศ
kěm′-tít′
компас


ประเทศ
bhrà′-tâyt
страна


ชั้นเรียน
chán′-rian
курс


อนุปริญญา
à′-nóop′-rin′-ya
диплома


ทิศทาง
tít′-tang
посока


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
образование


ตัวกรอง
dhua-grawng
филтър


สูตร
sòot
формула


ภูมิศาสตร์
poo-mí′-sàt
география


ไวยากรณ์
wai′-ya-gawn
граматика


ความรู้
kwam-róo
знание


ภาษา
pa-sǎ
език


การสอน
gan-sǎwn
урок


ห้องสมุด
hâwng-sà′-mòot′
библиотека


วรรณคดี
wan′-ná′-ká′-dee
литература


คณิตศาสตร์
ká′-nít′-dhà′-sàt
математика


กล้องจุลทรรศน์
glâwng-joon′-tát′
микроскоп


จำนวน
jam′-nuan
номер


ตัวเลข
dhua-lâyk
число


ความดัน
kwam-dan′
налягане


ปริซึม
bhrì′-seum′
призма


ศาสตราจารย์
sàt-sà′-dhra-jan
професор


ปิรามิด
bhì′-ra-mít′
пирамида


กัมมันตภาพรังสี
gam′-man′-dhà′-pâp-rang′-sěe
радиоактивност


เครื่องชั่งน้ำหนัก
krêuang-châng′-nám-nàk′
кантар


อวกาศ
à′-wá′-gàt
космос


สถิติ
sà′-tì′-dhì′
статистика


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
учене


พยางค์
pá′-yang
сричка


ตาราง
dha-rang
таблица


การแปล
gan-bhlæ
превод


รูปสามเหลี่ยม
rôop-sǎm-lìam
триъгълник


เครื่องหมายบนสระ
krêuang-mǎ-yóp′-nót′-rá′
умлаут


มหาวิทยาลัย
má′-hǎ-wít′-tá′-ya-lai′
университет


แผนที่โลก
pæ̌n-têe-lôk
карта на света