Education - การศึกษา


โบราณคดี
boh-ran-ná′-ká′-dee
archeology


อะตอม
à′-dhawm
atom


กระดาน
grà′-dan
board


การคำนวณ
gan-kam′-nuan
calculation


เครื่องคิดเลข
krêuang-kít′-lâyk
calculator


ใบรับรอง
bai′-ráp′-rawng
certificate


ชอล์ก
cháwk
chalk


ชั้นเรียน
chán′-rian
class


วงเวียน
wong′-wian
compass


เข็มทิศ
kěm′-tít′
compass


ประเทศ
bhrà′-tâyt
country


ชั้นเรียน
chán′-rian
course


อนุปริญญา
à′-nóop′-rin′-ya
diploma


ทิศทาง
tít′-tang
direction


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
education


ตัวกรอง
dhua-grawng
filter


สูตร
sòot
formula


ภูมิศาสตร์
poo-mí′-sàt
geography


ไวยากรณ์
wai′-ya-gawn
grammar


ความรู้
kwam-róo
knowledge


ภาษา
pa-sǎ
language


การสอน
gan-sǎwn
lesson


ห้องสมุด
hâwng-sà′-mòot′
library


วรรณคดี
wan′-ná′-ká′-dee
literature


คณิตศาสตร์
ká′-nít′-dhà′-sàt
mathematics


กล้องจุลทรรศน์
glâwng-joon′-tát′
microscope


จำนวน
jam′-nuan
number


ตัวเลข
dhua-lâyk
number


ความดัน
kwam-dan′
pressure


ปริซึม
bhrì′-seum′
prism


ศาสตราจารย์
sàt-sà′-dhra-jan
professor


ปิรามิด
bhì′-ra-mít′
pyramid


กัมมันตภาพรังสี
gam′-man′-dhà′-pâp-rang′-sěe
radioactivity


เครื่องชั่งน้ำหนัก
krêuang-châng′-nám-nàk′
scales


อวกาศ
à′-wá′-gàt
space


สถิติ
sà′-tì′-dhì′
statistics


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
studies


พยางค์
pá′-yang
syllable


ตาราง
dha-rang
table


การแปล
gan-bhlæ
translation


รูปสามเหลี่ยม
rôop-sǎm-lìam
triangle


เครื่องหมายบนสระ
krêuang-mǎ-yóp′-nót′-rá′
umlaut


มหาวิทยาลัย
má′-hǎ-wít′-tá′-ya-lai′
university


แผนที่โลก
pæ̌n-têe-lôk
world map