Pisarna - สำนักงาน


ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
kemični svinčnik


ช่วงพัก
chûang-pák′
premor


กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
aktovka


ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
barvno pisalo


การประชุม
gan-bhrà′-choom′
konferenca


ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
konferenčna dvorana


สำเนา
sǎm′-nao′
kopija


แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
imenik


แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
fascikel


ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
omara s fascikli


ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
nalivno pero


ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
predal za pisma


ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
označevalec


สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
zvezek


กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
beležka


สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
pisarna


เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
pisarniški stol


การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
nadure


คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
sponka za papir


ดินสอ
din′-sǎw
svinčnik


ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
luknjač


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
sef


ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
šilček


เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
košček papirja


เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
naprava za uničevanje papirja


เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
spiralna vezava


ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
sponka za papir


แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
spenjalnik


เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
pisalni stroj


ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
delovno mesto