Office - สำนักงาน


ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
ball pen


ช่วงพัก
chûang-pák′
break


กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
briefcase


ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
coloring pencil


การประชุม
gan-bhrà′-choom′
conference


ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
conference room


สำเนา
sǎm′-nao′
copy


แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
directory


แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
file


ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
filing cabinet


ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
fountain pen


ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
letter tray


ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
marker


สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
notebook


กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
notepad


สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
office


เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
office chair


การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
overtime


คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
paper clip


ดินสอ
din′-sǎw
pencil


ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
punch


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
safe


ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
sharpener


เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
shredded paper


เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
shredder


เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
spiral binding


ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
staple


แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
stapler


เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
typewriter


ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
workstation