Religione - ศาสนา


เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
la Pasqua


ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
l'uovo di Pasqua


นางฟ้า
nang-fá
l'angelo


ระฆัง
rá′-kang′
la campana


พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
la bibbia


บิชอป
bì′-châwp
il vescovo


การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
la benedizione


พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
il Buddismo


ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
il Cristianesimo


ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
il regalo di Natale


ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
l'albero di Natale


โบสถ์
bòt
la chiesa


โลงศพ
long-sòp′
la bara


การสร้าง
gan-sâng
la creazione


ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
il crocifisso


ภูต
pôot
il diavolo


พระเจ้า
prá′-jâo′
il dio


ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
l'Induismo


ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
l'Islam


ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
l'Ebraismo


การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
la meditazione


มัมมี่
mam′-mêe
la mummia


ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
il musulmano


สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
il papa


การภาวนา
gan-pao-na
la preghiera


นักบวช
nák′-bùat
il sacerdote


ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
la religione


การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
il servizio religioso


สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
la sinagoga


วัด
wát′
il tempio


สุสาน
sòo′-sǎn
la tomba