Religion - ศาสนา


เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
Easter


ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
Easter egg


นางฟ้า
nang-fá
angel


ระฆัง
rá′-kang′
bell


พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
bible


บิชอป
bì′-châwp
bishop


การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
blessing


พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
Buddhism


ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
Christianity


ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
Christmas gift


ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
Christmas tree


โบสถ์
bòt
church


โลงศพ
long-sòp′
coffin


การสร้าง
gan-sâng
creation


ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
crucifix


ภูต
pôot
devil


พระเจ้า
prá′-jâo′
god


ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
Hinduism


ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
Islam


ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
Judaism


การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
meditation


มัมมี่
mam′-mêe
mummy


ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
Muslim


สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
pope


การภาวนา
gan-pao-na
prayer


นักบวช
nák′-bùat
priest


ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
religion


การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
service


สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
synagogue


วัด
wát′
temple


สุสาน
sòo′-sǎn
tomb