धर्म - ศาสนา


เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
ईस्टर


ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
ईस्टर अंडे


นางฟ้า
nang-fá
फरिश्ता


ระฆัง
rá′-kang′
घंटी


พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
बाइबिल


บิชอป
bì′-châwp
बिशप


การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
आशीर्वाद


พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
बुद्ध धर्म


ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
ईसाई धर्म


ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
क्रिसमस उपहार


ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
क्रिसमस वृक्ष


โบสถ์
bòt
गिरजाघर


โลงศพ
long-sòp′
ताबूत


การสร้าง
gan-sâng
सृष्टि


ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
क्रूसमूर्ति


ภูต
pôot
शैतान


พระเจ้า
prá′-jâo′
भगवान


ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
हिंदूधर्म


ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
इस्लाम


ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
यहूदी धर्म


การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
ध्यान


มัมมี่
mam′-mêe
ममी


ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
मुसलमान


สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
पोप


การภาวนา
gan-pao-na
प्रार्थना


นักบวช
nák′-bùat
पुजारी


ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
धर्म


การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
धर्मसमाज


สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
यहूदी उपासनागृह


วัด
wát′
मंदिर


สุสาน
sòo′-sǎn
मकबरा