Религия - ศาสนา


เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
Великден


ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
великденско яйце


นางฟ้า
nang-fá
ангел


ระฆัง
rá′-kang′
камбана


พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
Библия


บิชอป
bì′-châwp
епископ


การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
благословия


พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
будизъм


ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
християнство


ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
коледен подарък


ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
коледна елха


โบสถ์
bòt
църква


โลงศพ
long-sòp′
ковчег


การสร้าง
gan-sâng
сътворение


ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
разпятие


ภูต
pôot
дявол


พระเจ้า
prá′-jâo′
бог


ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
индуизъм


ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
ислям


ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
юдаизъм


การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
медитация


มัมมี่
mam′-mêe
мумия


ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
мюсюлманин


สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
папа


การภาวนา
gan-pao-na
молитва


นักบวช
nák′-bùat
свещеник


ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
религия


การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
богослужение


สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
синагога


วัด
wát′
храм


สุสาน
sòo′-sǎn
гробница