‫خانه - ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


ማሽን መዝሓሊት ገዛ
mashini meziḥalīti geza
‫کولر


ናይ ሓደ ህንጻ ክፋል ገዛውቲ
nayi ḥade hinits’a kifali gezawitī
‫آپارتمان


ኣብ ፓላሶ ዝርከብ ናይ ላዕለዋይ ደገ ኮሪዶር
abi palaso zirikebi nayi la‘ilewayi dege korīdori
‫بالکن


ናይ ሓደ ፓላሶ እቲ ታሕተዋይ ክፋል
nayi ḥade palaso itī taḥitewayi kifali
‫زیرزمین


ባስካ
basika
‫وان


መሕጸቢ ክፍሊ
meḥits’ebī kifilī
‫حمّام


ደወል:ቃጭል
deweli:k’ach’ili
‫زنگ


ዓይነ ስውር
‘ayine siwiri
‫پرده


ማፋ:መውጽኢ ትኪ
mafa:mewits’i’ī tikī
‫دودکش


ጽሬት ዝካታተል በዓል መዚ
ts’irēti zikatateli be‘ali mezī
‫مادّه تمیز کننده


መዝሓሊ
meziḥalī
‫کولر


ባንኮ:ቆጻሪ:
baniko:k’ots’arī:
‫میز


ነቃዕ
nek’a‘i
‫تَرَک


ንመጣጥሒ ዝኸውን መተርኣስ:ሰፍነግ ቢልያርዶ
nimet’at’iḥī ziẖewini meteri’asi:sefinegi bīliyarido
‫بالش


ማዕጾ
ma‘its’o
‫در


መዃሕኵሒ ማዕጾ
meዃḥikwiḥī ma‘its’o
‫کوبه در


መአከቢ ጋሕፍ
me’ākebī gaḥifi
‫زباله دان


መልዓሊት:ሊፍት
meli‘alīti:līfiti
‫آسانسور


መእተዊ
me’itewī
‫ورودی


ሓጹር
ḥats’uri
‫حصار


ባርዕ ከምዘሎ እትነግር ደወል
bari‘i kemizelo itinegiri deweli
‫آژیر آتش نشانی


መእጐዲ ናይ ገዛ ዝስሕኖ ሓዊ
me’igodī nayi geza zisiḥino ḥawī
‫شومینه


ቫዞ ናይ ዕምባባ
vazo nayi ‘imibaba
‫گلدان


ጋራጅ
garaji
‫گاراژ


ጀርዲን
jeridīni
‫باغ


ምውዓይ
miwi‘ayi
‫شوفاژ


ገዛ
geza
‫خانه


ቁጽሪ ገዛ
k’uts’irī geza
‫پلاک


መስታረሪ
mesitarerī
‫میز اتو


ክሽነ
kishine
‫آشپزخانه


ዋና ገዛ:ዋና መሬት
wana geza:wana merēti
‫صاحبخانه


ሶኬት
sokēti
‫کلید برق


ሳሎን/መቐበሊ ኣጋይሽ ክፍሊ
saloni/meḵ’ebelī agayishi kifilī
‫اتاق نشیمن


ፖስታ ሳጹን
posita sats’uni
‫صندوق پستی


ማርሞ
marimo
‫سنگ مرمر


መውጽኢ:መተንፈሲ
mewits’i’ī:metenifesī
‫پریز


ባስካ:ራህዬ:ቢልያርዶ
basika:rahiyē:bīliyarido
‫استخر


ገበላ:ወገፈ
gebela:wegefe
‫بالکن


ማይ ዝመልእ ክፋል ናይ መኪና
mayi zimeli’i kifali nayi mekīna
‫رادیاتور


ምግዓዝ
migi‘azi
‫جابجایی


ምክራይ
mikirayi
‫اجاره


መዓርፎ ገዛ
me‘arifo geza
‫دستشویی


ቦሎፎን
bolofoni
‫کاشی های سقف


ቡምባ መሕጸቢ
bumiba meḥits’ebī
‫دوش


ኣስካላ:መሳልል
asikala:mesalili
‫پله


ምድጃ:እቶን
midija:itoni
‫فر


ምጽናዕ:መጽናዕቲ
mits’ina‘i:mets’ina‘itī
‫اتاق کار


ቡምባ ናይ ማይ
bumiba nayi mayi
‫شیر آب


ማቶኔላ
matonēla
‫کاشی


ሽቃቅ:ዓይኒ ምድሪ
shik’ak’i:‘ayinī midirī
‫دستشویی


ብንፋስ እተጽሪ ማሽን:ኮምፕረሰር
binifasi itets’irī mashini:komipireseri
‫جارو برقی


መንደቅ
menidek’i
‫دیوار


ኣብ መንደቅ ዝልጠፍ ወረቀት
abi menidek’i zilit’efi werek’eti
‫کاغذ دیواری


ፍኒስትራ
finīsitira
‫پنجره