‫محیط - Životna okolina


poljoprivreda
‫کشاورزی


zagadjivanje zraka
‫آلودگی هوا


mravinjak
‫مور تپّه


kanal
‫کانال


obala
‫ساحل


kontinent
‫قارّه


potok
‫نهر


brana
‫سد


pustinja
‫بیابان


dina
‫تپه


polje
‫دشت


šuma
‫جنگل


glečer
‫یخچال های طبیعی


vrijes
‫زمین کشاورزی


ostrvo
‫جزیره


džungla
‫جنگل


pejzaž
‫چشم انداز


planine
‫کوه ها


prirodni park
‫پارک طبیعت


vrh
‫قله


gomila
‫توده


protestni marš
‫راه پیمایی اعتراضی


recikliranje
‫بازیافت


more
‫دریا


dim
‫دود


vinograd
‫تاکستان


vulkan
‫آتشفشان


otpad
‫زباله


nivo vode
‫سطح آب