‫آموزش و پرورش - Образование


археология
arkheologiya
‫باستان شناسی


атом
atom
‫اتم


дъска
dŭska
‫ تخته


изчисление
izchislenie
‫محاسبه


калкулатор
kalkulator
‫ماشین حساب


сертификат
sertifikat
‫گواهینامه


тебешир
tebeshir
‫گچ


класна стая
klasna staya
‫کلاس


пергел
pergel
‫پرگار


компас
kompas
‫قطب نما


страна
strana
‫کشور


курс
kurs
‫کلاس


диплома
diploma
‫دانش نامه


посока
posoka
‫جهت


образование
obrazovanie
‫آموزش


филтър
filtŭr
‫فیلتر


формула
formula
‫فرمول


география
geografiya
‫جغرافیا


граматика
gramatika
‫دستور زبان


знание
znanie
‫دانش


език
ezik
‫زبان


урок
urok
‫درس


библиотека
biblioteka
‫کتابخانه


литература
literatura
‫ادبیات


математика
matematika
‫ریاضیات


микроскоп
mikroskop
‫میکروسکوپ


номер
nomer
‫عدد


число
chislo
‫شماره


налягане
nalyagane
‫فشار


призма
prizma
‫منشور


професор
profesor
‫استاد


пирамида
piramida
‫هرم


радиоактивност
radioaktivnost
‫رادیواکتیویته


кантар
kantar
‫ترازو


космос
kosmos
‫فضا


статистика
statistika
‫آمار


учене
uchene
‫تحصیلات


сричка
srichka
‫هجا


таблица
tablitsa
‫جدول


превод
prevod
‫ترجمه


триъгълник
triŭgŭlnik
‫مثلث


умлаут
umlaut
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


университет
universitet
‫دانشگاه


карта на света
karta na sveta
‫نقشه جهان