การศึกษา - Образование


археология
arkheologiya
โบราณคดี


атом
atom
อะตอม


дъска
dŭska
กระดาน


изчисление
izchislenie
การคำนวณ


калкулатор
kalkulator
เครื่องคิดเลข


сертификат
sertifikat
ใบรับรอง


тебешир
tebeshir
ชอล์ก


класна стая
klasna staya
ชั้นเรียน


пергел
pergel
วงเวียน


компас
kompas
เข็มทิศ


страна
strana
ประเทศ


курс
kurs
ชั้นเรียน


диплома
diploma
อนุปริญญา


посока
posoka
ทิศทาง


образование
obrazovanie
การศึกษา


филтър
filtŭr
ตัวกรอง


формула
formula
สูตร


география
geografiya
ภูมิศาสตร์


граматика
gramatika
ไวยากรณ์


знание
znanie
ความรู้


език
ezik
ภาษา


урок
urok
การสอน


библиотека
biblioteka
ห้องสมุด


литература
literatura
วรรณคดี


математика
matematika
คณิตศาสตร์


микроскоп
mikroskop
กล้องจุลทรรศน์


номер
nomer
จำนวน


число
chislo
ตัวเลข


налягане
nalyagane
ความดัน


призма
prizma
ปริซึม


професор
profesor
ศาสตราจารย์


пирамида
piramida
ปิรามิด


радиоактивност
radioaktivnost
กัมมันตภาพรังสี


кантар
kantar
เครื่องชั่งน้ำหนัก


космос
kosmos
อวกาศ


статистика
statistika
สถิติ


учене
uchene
การศึกษา


сричка
srichka
พยางค์


таблица
tablitsa
ตาราง


превод
prevod
การแปล


триъгълник
triŭgŭlnik
รูปสามเหลี่ยม


умлаут
umlaut
เครื่องหมายบนสระ


университет
universitet
มหาวิทยาลัย


карта на света
karta na sveta
แผนที่โลก