การศึกษา - Izobraževanje


arheologija
โบราณคดี


atom
อะตอม


tabla
กระดาน


izračun
การคำนวณ


žepni računalnik
เครื่องคิดเลข


potrdilo
ใบรับรอง


kreda
ชอล์ก


razred
ชั้นเรียน


šestilo
วงเวียน


kompas
เข็มทิศ


država
ประเทศ


tečaj
ชั้นเรียน


diploma
อนุปริญญา


smer neba
ทิศทาง


izobraževanje
การศึกษา


filter
ตัวกรอง


formula
สูตร


geografija
ภูมิศาสตร์


slovnica
ไวยากรณ์


znanje
ความรู้


jezik
ภาษา


pouk
การสอน


knjižnica
ห้องสมุด


literatura
วรรณคดี


matematika
คณิตศาสตร์


mikroskop
กล้องจุลทรรศน์


število
จำนวน


število
ตัวเลข


tlak
ความดัน


prizma
ปริซึม


profesor
ศาสตราจารย์


piramida
ปิรามิด


radioaktivnost
กัมมันตภาพรังสี


tehtnica
เครื่องชั่งน้ำหนัก


vesolje
อวกาศ


statistika
สถิติ


študij
การศึกษา


zlog
พยางค์


tabla
ตาราง


prevod
การแปล


trikotnik
รูปสามเหลี่ยม


preglas
เครื่องหมายบนสระ


univerza
มหาวิทยาลัย


zemljevid sveta
แผนที่โลก