การศึกษา - Educação


a arqueologia
โบราณคดี


o átomo
อะตอม


o conselho
กระดาน


o cálculo
การคำนวณ


a calculadora
เครื่องคิดเลข


o certificado
ใบรับรอง


o giz
ชอล์ก


a classe
ชั้นเรียน


o compasso
วงเวียน


a bússola
เข็มทิศ


o país
ประเทศ


o curso
ชั้นเรียน


o diploma
อนุปริญญา


a direção
ทิศทาง


a educação
การศึกษา


o filtro
ตัวกรอง


a fórmula
สูตร


a geografia
ภูมิศาสตร์


a gramática
ไวยากรณ์


o conhecimento
ความรู้


o idioma
ภาษา


a lição
การสอน


a biblioteca
ห้องสมุด


a literatura
วรรณคดี


a matemática
คณิตศาสตร์


o microscópio
กล้องจุลทรรศน์


o dígito
จำนวน


o número
ตัวเลข


a pressão
ความดัน


o prisma
ปริซึม


o professor
ศาสตราจารย์


a pirâmide
ปิรามิด


a radioactividade
กัมมันตภาพรังสี


a balança
เครื่องชั่งน้ำหนัก


o espaço
อวกาศ


as estatísticas
สถิติ


os estudos
การศึกษา


a sílaba
พยางค์


a tabela
ตาราง


a tradução
การแปล


o triângulo
รูปสามเหลี่ยม


o trema
เครื่องหมายบนสระ


a universidade
มหาวิทยาลัย


o mapa-múndi
แผนที่โลก