సంగీతం - Âm nhạc


đàn ăccoc
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము


đàn balalaika
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము


ban nhạc
మేళము


đàn banjô
బాంజో


kèn clarinet
సన్నాయి వాయిద్యం


buổi hòa nhạc
కచ్చేరి


cái trống
డ్రమ్


bộ trống
డ్రమ్ములు


bộ trống
వేణువు


đại dương cầm
గ్రాండ్ పియానో


đàn guitar
గిటార్


hội trường
సభా మందిరం


bàn phím
కీబోర్డ్


kèn acmônica
నోటితో ఊదు వాద్యము


âm nhạc
సంగీతం


giá để bản nhạc
మ్యూజిక్ స్టాండ్


nốt nhạc
సూచన


đàn oóc-gan
అవయవము


đàn piano
పియానో


kèn xắc xô phôn
శాక్సోఫోను


ca sĩ
గాయకుడు


dây đàn
తీగ


kèn trompet
గాలి వాద్యము


nghệ sĩ thổi kèn trompet
కొమ్ము ఊదువాడు


đàn viôlông
వాయులీనము


hộp đàn viôlông
వాయులీనపు పెట్టె


mộc cầm
జల తరంగిణి