సారాంశ నిబంధనలు - Абстрактні поняття


управління
upravlinnya
పరిపాలన


реклама
reklama
ప్రకటనలు


стріла
strila
బాణము


заборона
zaborona
నిషేధము


кар'єра
kar'yera
కెరీర్


середина
seredyna
కేంద్రము


вибір
vybir
ఎంపిక


співпраця
spivpratsya
సహకారము


колір
kolir
రంగు


контакт
kontakt
పరిచయము


небезпека
nebezpeka
అపాయము


освідчення в коханні
osvidchennya v kokhanni
ప్రేమ ప్రకటన


руйнування
ruynuvannya
తిరోగమనము


визначення
vyznachennya
నిర్వచనము


різниця
riznytsya
వ్యత్యాసము


труднощі
trudnoshchi
కష్టము


напрямок
napryamok
దిశ


відкриття
vidkryttya
ఆవిష్కరణ


безлад
bezlad
రుగ్మత


далечінь
dalechinʹ
దూరము


відстань
vidstanʹ
దూరము


різноманіття
riznomanittya
వైవిధ్యము


зусилля
zusyllya
కృషి


дослідження
doslidzhennya
తరచి చూచుట


падіння
padinnya
పతనము


сила
syla
శక్తి


аромат
aromat
పరిమళము


свобода
svoboda
స్వాతంత్ర్యము


привид
pryvyd
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ


половина
polovyna
సగము


висота
vysota
ఎత్తు


допомога
dopomoha
సహాయము


сховище
skhovyshche
దాగుకొను చోటు


батьківщина
batʹkivshchyna
స్వదేశము


чистота
chystota
పారిశుధ్యము


ідея
ideya
ఆలోచన


ілюзія
ilyuziya
భ్రమ


фантазія
fantaziya
ఊహాగానము


інтелект
intelekt
గూఢచార


запрошення
zaproshennya
ఆహ్వానము


справедливість
spravedlyvistʹ
న్యాయము


світло
svitlo
కాంతి


погляд
pohlyad
చూపు


втрата
vtrata
నష్టము


збільшення
zbilʹshennya
పెద్దదిగా చేయుట


помилка
pomylka
పొరపాటు


вбивство
vbyvstvo
హత్య


нація
natsiya
జాతి, దేశము


новизна
novyzna
నూతనత్వము


можливість
mozhlyvistʹ
ఐచ్ఛికము


терпіння
terpinnya
ఓపికపట్టడము


планування
planuvannya
ప్రణాళిక


проблема
problema
సమస్య


захист
zakhyst
రక్షణ


відображення
vidobrazhennya
ప్రతిబింబించు


республіка
respublika
గణతంత్రరాజ్యము


ризик
ryzyk
ప్రమాదము


безпека
bezpeka
భద్రత


таємниця
tayemnytsya
రహస్యము


стать
statʹ
శృంగారము


тінь
tinʹ
నీడ


розмір
rozmir
పరిమాణము


солідарність
solidarnistʹ
ఐకమత్యము


успіх
uspikh
విజయము


підтримка
pidtrymka
మద్దతు


традиція
tradytsiya
సంప్రదాయము


вага
vaha
బరువు