కార్యాలయము - Офіс


кулькова ручка
kulʹkova ruchka
బాల్ పెన్


перерва
pererva
విరామం


портфель
portfelʹ
బ్రీఫ్ కేస్


кольоровий олівець
kolʹorovyy olivetsʹ
రంగు వేయు పెన్సిల్


конференція
konferentsiya
సమావేశం


конференц-зал
konferents-zal
సమావేశపు గది


копія
kopiya
నకలు


каталог
kataloh
డైరెక్టరీ


папка
papka
దస్త్రము


канцелярська шафа
kantselyarsʹka shafa
దస్త్రములుంచు స్థలము


авторучка
avtoruchka
ఫౌంటెన్ పెన్


лоток для кореспонденції
lotok dlya korespondentsiyi
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


маркер
marker
గుర్తు వేయు పేనా


зошит
zoshyt
నోటు పుస్తకము


блокнот
bloknot
నోటు ప్యాడు


офіс
ofis
కార్యాలయము


офісне крісло
ofisne krislo
కార్యాలయపు కుర్చీ


надурочний час
nadurochnyy chas
అధిక సమయం


скріпка
skripka
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


олівець
olivetsʹ
పెన్సిల్


дирокол
dyrokol
పిడికిలి గ్రుద్దు


сейф
seyf
సురక్షితము


точилка
tochylka
మొన చేయు పరికరము


подрібнений папір
podribnenyy papir
పేలికలుగా కాగితం


шредер
shreder
తునకలు చేయునది


скріплення спіраллю
skriplennya spirallyu
మురి బైండింగ్


скріпка
skripka
కొంకి


степлер
stepler
కొక్కెము వేయు పరికరము


друкарська машинка
drukarsʹka mashynka
టైపురైటర్ యంత్రము


робоче місце
roboche mistse
కార్యస్థానము