సామగ్రి - Malzemeler


pirinç
ఇత్తడి


çimento
సిమెంటు


seramik
పింగాణీ


bez
వస్త్రము


bez
వస్త్రము


pamuk
ప్రత్తి


kristal
స్ఫటికము


kir
మురికి


tutkal
జిగురు


deri
బాగు చేసిన తోలు


metal
లోహము


yağ
చమురు


toz
పొడి


tuz
ఉప్పు


kum
ఇసుక


hurda
చెత్త


gümüş
వెండి


taş
రాయి


saman
తృణము


odun
కొయ్య


yün
ఉన్ని