సారాంశ నిబంధనలు - Soyut terimler


yönetim
పరిపాలన


reklam
ప్రకటనలు


ok
బాణము


yasağı
నిషేధము


kariyer
కెరీర్


merkez
కేంద్రము


seçim
ఎంపిక


işbirliği
సహకారము


renk
రంగు


temas
పరిచయము


tehlike
అపాయము


aşk ilanı
ప్రేమ ప్రకటన


düşüş
తిరోగమనము


tanım
నిర్వచనము


fark
వ్యత్యాసము


zorluk
కష్టము


yön
దిశ


keşif
ఆవిష్కరణ


bozukluk
రుగ్మత


mesafe
దూరము


mesafe
దూరము


çeşitlilik
వైవిధ్యము


çaba
కృషి


arama
తరచి చూచుట


düşüş
పతనము


kuvvet
శక్తి


parfüm
పరిమళము


özgürlük
స్వాతంత్ర్యము


hayalet
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ


yarı
సగము


yükseklik
ఎత్తు


yardım
సహాయము


saklanma yeri
దాగుకొను చోటు


vatan
స్వదేశము


hijyen
పారిశుధ్యము


fikir
ఆలోచన


illüzyon
భ్రమ


hayal
ఊహాగానము


istihbarat
గూఢచార


davet
ఆహ్వానము


adalet
న్యాయము


işık
కాంతి


görünüm
చూపు


kayıp
నష్టము


büyütme
పెద్దదిగా చేయుట


hata
పొరపాటు


cinayet
హత్య


millet
జాతి, దేశము


yenilik
నూతనత్వము


seçenek
ఐచ్ఛికము


sabır
ఓపికపట్టడము


planlama
ప్రణాళిక


sorun
సమస్య


koruma
రక్షణ


yansıması
ప్రతిబింబించు


cumhuriyet
గణతంత్రరాజ్యము


risk
ప్రమాదము


emniyet
భద్రత


gizli
రహస్యము


cinsiyet
శృంగారము


gölge
నీడ


boyut
పరిమాణము


dayanışma
ఐకమత్యము


başarı
విజయము


destek
మద్దతు


gelenek
సంప్రదాయము


ağırlık
బరువు