ప్రకృతి - Natură


arc
చాపము


hambar
కణజము


golf
అఖాతము


plajă
సముద్రతీరము


balonaș
బుడగ


peşteră
గుహ


fermă
వ్యవసాయ


incendiu
అగ్ని


amprenta
పాదముద్ర


lume
భూగోళము


recolta
పంటకోత


baloturi de fân
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు


lac
సరస్సు


frunză
ఆకు


munte
పర్వతము


ocean
మహాసముద్రము


panoramă
సమగ్ర దృశ్యము


piatră
శిల


primăvară
వసంతము


mlaştină
చిత్తడి


copac
చెట్టు


trunchi de copac
చెట్టు కాండము


vale
లోయ


priveliște
వీక్షణము


jet de apă
నీటి జెట్


cascada
జలపాతము


val
అల