పదజాలం

సామాను» Mobiliário

games images

a poltrona
చేతులకుర్చీ

games images

a cama
పరుపు

games images

a roupa de cama
పరుపు సామగ్రి

games images

a estante
పుస్తకములు ఉంచు అర

games images

a carpete
తివాచీ

games images

a cadeira
కుర్చీ

games images

a cómoda
సొరుగుల అర

games images

o berço
ఊయల

games images

o armário
అల్మరా

games images

a cortina
తెర

games images

a cortina
పరదా

games images

a mesa
ఒక బల్ల

games images

a ventoinha
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

games images

o tapete
చాప

games images

o parque
ఆట కలము

games images

a cadeira de balanço
రాకింగ్ కుర్చీ

games images

o cofre
భద్రమైన

games images

o assento
సీటు

games images

a prateleira
అర

games images

a mesa lateral
ప్రక్క మేజా

games images

o sofá
సోఫా

games images

o banco alto
బల్ల/పీట

games images

a mesa
మేజా బల్ల

games images

o candeeiro de mesa
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

games images

o cesto dos papéis
చెత్తకాగితాల బుట్ట