పదజాలం

ప్రకృతి» Natureza

games images

o arco
చాపము

games images

o celeiro
కణజము

games images

a baía
అఖాతము

games images

a praia
సముద్రతీరము

games images

a bolha
బుడగ

games images

a caverna
గుహ

games images

a quinta
వ్యవసాయ

games images

o fogo
అగ్ని

games images

a pegada
పాదముద్ర

games images

o globo
భూగోళము

games images

a colheita
పంటకోత

games images

os fardos de feno
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

games images

o lago
సరస్సు

games images

a folha
ఆకు

games images

a montanha
పర్వతము

games images

o oceano
మహాసముద్రము

games images

o panorama
సమగ్ర దృశ్యము

games images

a rocha
శిల

games images

a nascente
వసంతము

games images

o pântano
చిత్తడి

games images

a árvore
చెట్టు

games images

o tronco da árvore
చెట్టు కాండము

games images

o vale
లోయ

games images

a paisagem
వీక్షణము

games images

o jato de água
నీటి జెట్

games images

a catarata
జలపాతము

games images

a onda
అల