పదజాలం

సంగీతం» Música

games images

o acordeão
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

games images

a balalaica
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

games images

a banda
మేళము

games images

o banjo
బాంజో

games images

o clarinete
సన్నాయి వాయిద్యం

games images

o concerto
కచ్చేరి

games images

o tambor
డ్రమ్

games images

a bateria
డ్రమ్ములు

games images

a flauta
వేణువు

games images

o piano de cauda
గ్రాండ్ పియానో

games images

a viola
గిటార్

games images

o auditório
సభా మందిరం

games images

o teclado
కీబోర్డ్

games images

a harmónica de boca
నోటితో ఊదు వాద్యము

games images

a música
సంగీతం

games images

a estante para partitura
మ్యూజిక్ స్టాండ్

games images

a nota
సూచన

games images

o órgão
అవయవము

games images

o piano
పియానో

games images

o saxofone
శాక్సోఫోను

games images

o cantor
గాయకుడు

games images

a corda
తీగ

games images

a trompete
గాలి వాద్యము

games images

o trompetista
కొమ్ము ఊదువాడు

games images

o violino
వాయులీనము

games images

o estojo do violino
వాయులీనపు పెట్టె

games images

o xilofone
జల తరంగిణి