పదజాలం

మతము» Reliģija

games images

Lieldienas
ఈస్టర్ పక్షి

games images

Lieldienu ola
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

games images

eņģelis
దేవదూత

games images

zvans
గంట

games images

Bībele
బైబిలు

games images

bīskaps
మతగురువు

games images

svētība
దీవెన

games images

budisms
బౌద్ధమతం

games images

kristietība
క్రైస్తవ మతం

games images

Ziemassvētku dāvana
క్రిస్మస్ బహుమతి

games images

Ziemassvētku eglīte
క్రిస్మస్ చెట్టు

games images

baznīca
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

games images

zārks
శవపేటిక

games images

radīšana
సృష్టి

games images

krucifikss
సిలువ బొమ్మ

games images

velns
దయ్యము

games images

dievs
దేవుడు

games images

hinduisms
హిందూమతము

games images

islāms
ఇస్లామ్ మతము

games images

jūdaisms
యూదు మతము

games images

meditācija
ధ్యానము

games images

mūmija
తల్లి

games images

musulmanis
మహమ్మదీయులు

games images

pāvests
మతాధికారి

games images

lūgšana
ప్రార్థన

games images

mācītājs
పూజారి

games images

reliģija
మతము

games images

dievkalpojums
సేవ

games images

sinagoga
యూదుల ప్రార్థనాలయము

games images

templis
ఆలయము

games images

kaps
సమాధి