పదజాలం

ప్రకృతి» Daba

games images

arka
చాపము

games images

klēts
కణజము

games images

līcis
అఖాతము

games images

pludmale
సముద్రతీరము

games images

burbulis
బుడగ

games images

ala
గుహ

games images

saimniecība
వ్యవసాయ

games images

uguns
అగ్ని

games images

pēdas nospiedums
పాదముద్ర

games images

zemeslode
భూగోళము

games images

raža
పంటకోత

games images

siena ķīpas
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

games images

ezers
సరస్సు

games images

lapa
ఆకు

games images

kalns
పర్వతము

games images

okeāns
మహాసముద్రము

games images

panorāma
సమగ్ర దృశ్యము

games images

klints
శిల

games images

pavasaris
వసంతము

games images

purvs
చిత్తడి

games images

koks
చెట్టు

games images

koka stumbrs
చెట్టు కాండము

games images

ieleja
లోయ

games images

skats
వీక్షణము

games images

ūdens strūkla
నీటి జెట్

games images

ūdenskritums
జలపాతము

games images

vilnis
అల