పదజాలం

సారాంశ నిబంధనలు» Абстрактілі ұғымдар

games images

басқарма
basqarma
పరిపాలన

games images

жарнама
jarnama
ప్రకటనలు

games images

бағыттама
bağıttama
బాణము

games images

тыйым
tıyım
నిషేధము

games images

мансап
mansap
కెరీర్

games images

орта
orta
కేంద్రము

games images

таңдау
tañdaw
ఎంపిక

games images

ынтымақтастық
ıntımaqtastıq
సహకారము

games images

түс
tüs
రంగు

games images

байланыс
baylanıs
పరిచయము

games images

қауіп
qawip
అపాయము

games images

қызға сөз айту
qızğa söz aytw
ప్రేమ ప్రకటన

games images

ескіргендік
eskirgendik
తిరోగమనము

games images

анықтама
anıqtama
నిర్వచనము

games images

айырмашылық
ayırmaşılıq
వ్యత్యాసము

games images

қиындық
qïındıq
కష్టము

games images

бағыт
bağıt
దిశ

games images

жаңалық ашу
jañalıq aşw
ఆవిష్కరణ

games images

тәртіпсіздік
tärtipsizdik
రుగ్మత

games images

қиыр
qïır
దూరము

games images

қашықтық
qaşıqtıq
దూరము

games images

алуан түрлілік
alwan türlilik
వైవిధ్యము

games images

күш салу
küş salw
కృషి

games images

зерттеу
zerttew
తరచి చూచుట

games images

құлау
qulaw
పతనము

games images

күш
küş
శక్తి

games images

хош иіс
xoş ïis
పరిమళము

games images

бостандық
bostandıq
స్వాతంత్ర్యము

games images

елес
eles
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ

games images

жарты
jartı
సగము

games images

биіктік
bïiktik
ఎత్తు

games images

көмек
kömek
సహాయము

games images

пана
pana
దాగుకొను చోటు

games images

отан
otan
స్వదేశము

games images

тазалық
tazalıq
పారిశుధ్యము

games images

идея
ïdeya
ఆలోచన

games images

иллюзия
ïllyuzïya
భ్రమ

games images

қиял
qïyal
ఊహాగానము

games images

парасат
parasat
గూఢచార

games images

шақыру
şaqırw
ఆహ్వానము

games images

әділеттілік
ädilettilik
న్యాయము

games images

жарық
jarıq
కాంతి

games images

көзқарас
közqaras
చూపు

games images

шығын
şığın
నష్టము

games images

үлкейту
ülkeytw
పెద్దదిగా చేయుట

games images

қате
qate
పొరపాటు

games images

кісі өлтіру
kisi öltirw
హత్య

games images

ұлт
ult
జాతి, దేశము

games images

жаңалық
jañalıq
నూతనత్వము

games images

мүмкіндік
mümkindik
ఐచ్ఛికము

games images

шыдам
şıdam
ఓపికపట్టడము

games images

жоспарлау
josparlaw
ప్రణాళిక

games images

мәселе
mäsele
సమస్య

games images

қорғаныш
qorğanış
రక్షణ

games images

айнадағы кескін
aynadağı keskin
ప్రతిబింబించు

games images

республика
respwblïka
గణతంత్రరాజ్యము

games images

тәуекел
täwekel
ప్రమాదము

games images

қауіпсіздік
qawipsizdik
భద్రత

games images

құпия
qupïya
రహస్యము

games images

жыныс
jınıs
శృంగారము

games images

көлеңке
köleñke
నీడ

games images

өлшем
ölşem
పరిమాణము

games images

ниеттестік
nïettestik
ఐకమత్యము

games images

жетістік
jetistik
విజయము

games images

қолдау
qoldaw
మద్దతు

games images

дәстүр
dästür
సంప్రదాయము

games images

салмақ
salmaq
బరువు