పదజాలం

సామాను» Жиһаз

games images

кресло
kreslo
చేతులకుర్చీ

games images

төсек
tösek
పరుపు

games images

төсек-орын жабдығы
tösek-orın jabdığı
పరుపు సామగ్రి

games images

кітап сөресі
kitap söresi
పుస్తకములు ఉంచు అర

games images

кілем
kilem
తివాచీ

games images

орындық
orındıq
కుర్చీ

games images

комод
komod
సొరుగుల అర

games images

бесік
besik
ఊయల

games images

шкаф
şkaf
అల్మరా

games images

перде
perde
తెర

games images

гардина
gardïna
పరదా

games images

жазу үстелі
jazw üsteli
ఒక బల్ల

games images

желдеткіш
jeldetkiş
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

games images

кілемше
kilemşe
చాప

games images

манеж
manej
ఆట కలము

games images

тербелме-кресло
terbelme-kreslo
రాకింగ్ కుర్చీ

games images

сейф
seyf
భద్రమైన

games images

орын
orın
సీటు

games images

сөре
söre
అర

games images

кішкене үстел
kişkene üstel
ప్రక్క మేజా

games images

диван
dïvan
సోఫా

games images

орындық
orındıq
బల్ల/పీట

games images

үстел
üstel
మేజా బల్ల

games images

үстел шамы
üstel şamı
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

games images

қоқыс шелегі
qoqıs şelegi
చెత్తకాగితాల బుట్ట