‫معماری - ስነ-ንድፊ ህንጻ


ስነ-ንድፊ ህንጻ
sine-nidifī hinits’a
‫معماری


ቅርዓት/መድረኽ
k’iri‘ati/medireẖi
‫سالن سرپوشیده


መቐመጢ እኽሊ ወይ እንስሳታት
meḵ’emet’ī iẖilī weyi inisisatati
‫انبار کاه


ጥንታዊ ስሉም ህንጻ
t’initawī silumi hinits’a
‫باروک


ሕጡባዊ ኣድራሻ ህንጻ
ḥit’ubawī adirasha hinits’a
‫بلوک


ናይ ሕጡብ ገዛ
nayi ḥit’ubi geza
‫خانه آجری


ድንድል
dinidili
‫پل


ህንጻ
hinits’a
‫ساختمان


ጥንታዊ ህንጻ ቤተ-መንግስቲ
t’initawī hinits’a bēte-menigisitī
‫قلعه


ካቴድራል
katēdirali
‫کلیسای جامع


ዓምዲ
‘amidī
‫ستون


ነቝጣ ህንጻዊ ስራሕ
neḵ’wit’a hinits’awī siraḥi
‫سایت ساختمان


ክባዊ ዝባን ናይ ህንጻ
kibawī zibani nayi hinits’a
‫گنبد


ቅድሚታዊ ገጽታ ናይ ህንጻ
k’idimītawī gets’ita nayi hinits’a
‫نمای خارجی


ስቴድዩም ኵዕሶ እግሪ
sitēdiyumi kwi‘iso igirī
‫استادیوم فوتبال


ድርዓዊ መከላኸሊ
diri‘awī mekelaẖelī
‫برج


ስሉስ-ኵርናዓዊ ቅርጺ ናይ ውሽጣዊ ሸነኽ ናሕሲ
silusi-kwirina‘awī k’irits’ī nayi wishit’awī sheneẖi naḥisī
‫سه گوشی کنار شیروانی


ማዕጾ
ma‘its’o
‫دروازه


ፍርቁ ብሉሕ ዝተሸፈነ ገዛ
firik’u biluḥi ziteshefene geza
‫خانه نیمه الوار


ግምቢ ብርሃን/መናራ
gimibī birihani/menara
‫فانوس دریایی


ሓወልቲ
ḥawelitī
‫بنای تاریخی


መስጊድ
mesigīdi
‫مسجد


ሳምዐ/ሓወልቲ
sami‘ā/ḥawelitī
‫ابلیسک


ህንጻ ቤት-ጽሕፈት
hinits’a bēti-ts’iḥifeti
‫ساختمان اداری


ናሕሲ
naḥisī
‫سقف


ምዕናው
mi‘inawi
‫خرابه


ኣርማቱራ
arimatura
‫داربست


ሰማይ-ጠቀስ
semayi-t’ek’esi
‫آسمان خراش


ተንሳፋፊ ድንድል
tenisafafī dinidili
‫پل معلّق


ናይ ምድሪ ሕጡብ
nayi midirī ḥit’ubi
‫کاشی