‫محیط - Životné prostredie


poľnohospodárstvo
‫کشاورزی


znečistenie ovzdušia
‫آلودگی هوا


mravenisko
‫مور تپّه


kanál
‫کانال


pobrežie
‫ساحل


kontinent
‫قارّه


potok
‫نهر


priehrada
‫سد


púšť
‫بیابان


duna
‫تپه


pole
‫دشت


les
‫جنگل


ľadovec
‫یخچال های طبیعی


vresovisko
‫زمین کشاورزی


ostrov
‫جزیره


džungľa
‫جنگل


krajina
‫چشم انداز


hory
‫کوه ها


prírodný park
‫پارک طبیعت


vrchol
‫قله


hromada
‫توده


protestný pochod
‫راه پیمایی اعتراضی


recyklácia
‫بازیافت


more
‫دریا


dym
‫دود


vinica
‫تاکستان


sopka
‫آتشفشان


odpad
‫زباله


hladina vody
‫سطح آب