‫محیط - Environment


agriculture
‫کشاورزی


air pollution
‫آلودگی هوا


anthill
‫مور تپّه


canal
‫کانال


coast
‫ساحل


continent
‫قارّه


creek
‫نهر


dam
‫سد


desert
‫بیابان


dune
‫تپه


field
‫دشت


forest
‫جنگل


glacier
‫یخچال های طبیعی


heath
‫زمین کشاورزی


island
‫جزیره


jungle
‫جنگل


landscape
‫چشم انداز


mountains
‫کوه ها


nature park
‫پارک طبیعت


peak
‫قله


pile
‫توده


protest march
‫راه پیمایی اعتراضی


recycling
‫بازیافت


sea
‫دریا


smoke
‫دود


vineyard
‫تاکستان


volcano
‫آتشفشان


waste
‫زباله


water level
‫سطح آب