‫زمان - Time


alarm clock
‫ساعت


ancient history
‫تاریخ باستان


antique
‫عتیقه


appointment book
‫دفترچه ملاقات


autumn / fall
‫پائیز


break
‫استراحت


calendar
‫تقویم


century
‫قرن


clock
‫ساعت


coffee break
‫وقت استراحت


date
‫تاریخ


digital clock
‫ساعت


eclipse
‫خورشید گرفتگی


end
‫پایان


future
‫آینده


history
‫تاریخ


hourglass
‫ساعت شنی


middle ages
‫قرون وسطی


month
‫ماه


morning
‫بامداد


past
‫گذشته


pocket watch
‫ساعت جیبی


punctuality
‫وقت شناسی


rush
‫عجله


seasons
‫فصول


spring
‫بهار


sundial
‫ساعت آفتابی


sunrise
‫طلوع آفتاب


sunset
‫غروب خورشید


time
‫زمان


time
‫زمان


waiting time
‫زمان انتظار


weekend
‫آخر هفته


year
‫سال