‫هوا - Weather


barometer
‫هواسنج


cloud
‫ابر


cold
‫سرما


crescent
‫هلال


darkness
‫تاریکی


drought
‫خشکسالی


earth
‫زمین


fog
‫مِه


frost
‫یخبندان


glaze
‫یخبندان


heat
‫گرما


hurricane
‫گردباد


icicle
‫قندیل


lightning
‫صاعقه


meteor
‫شهاب سنگ


moon
‫ماه


rainbow
‫رنگین کمان


raindrop
‫قطره باران


snow
‫برف


snowflake
‫دانه برف


snowman
‫آدم برفی


star
‫ستاره


storm
‫طوفان


storm surge
‫طوفان


sun
‫خورشید


sunbeam
‫پرتو افتاب


sunset
‫پستاب


thermometer
‫دماسنج


thunderstorm
‫رعد و برق


twilight
‫شفق


weather
‫آب و هوا


wet conditions
‫رطوبت


wind
‫باد