‫آموزش و پرورش - Education


archeology
‫باستان شناسی


atom
‫اتم


board
‫ تخته


calculation
‫محاسبه


calculator
‫ماشین حساب


certificate
‫گواهینامه


chalk
‫گچ


class
‫کلاس


compass
‫پرگار


compass
‫قطب نما


country
‫کشور


course
‫کلاس


diploma
‫دانش نامه


direction
‫جهت


education
‫آموزش


filter
‫فیلتر


formula
‫فرمول


geography
‫جغرافیا


grammar
‫دستور زبان


knowledge
‫دانش


language
‫زبان


lesson
‫درس


library
‫کتابخانه


literature
‫ادبیات


mathematics
‫ریاضیات


microscope
‫میکروسکوپ


number
‫عدد


number
‫شماره


pressure
‫فشار


prism
‫منشور


professor
‫استاد


pyramid
‫هرم


radioactivity
‫رادیواکتیویته


scales
‫ترازو


space
‫فضا


statistics
‫آمار


studies
‫تحصیلات


syllable
‫هجا


table
‫جدول


translation
‫ترجمه


triangle
‫مثلث


umlaut
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


university
‫دانشگاه


world map
‫نقشه جهان