برگرد
‫آموزش و پرورش - гъэсэныгъ


археологие
arheologie
‫باستان شناسی


атом
atom
‫اتم


пхъэмбгъу, док
ph’’èmbg’’u, dok
‫ تخته


къэлъытэныр
k’’èl’’ytènyr
‫محاسبه


калькулятор
kal’kuljator
‫ماشین حساب


документ
dokument
‫گواهینامه


етIэф
etIèf
‫گچ


класс
klass
‫کلاس


циркуль
cirkul’
‫پرگار


къыблэмамэ
k’’yblèmamè
‫قطب نما


хэгъэгу
hèg’’ègu
‫کشور


курс
kurs
‫کلاس


диплом
diplom
‫دانش نامه


лъэныкъо
l’’ènyk’’o
‫جهت


гъэсэныгъ
g’’èsènyg’’
‫آموزش


фильтр
fil’tr
‫فیلتر


формул
formul
‫فرمول


географие
geografie
‫جغرافیا


грамматик, бзэхабз
grammatik, bzèhabz
‫دستور زبان


шIэныгъэ
šIènyg’’è
‫دانش


бзэ
bzè
‫زبان


урок
urok
‫درس


библиотек
bibliotek
‫کتابخانه


литератур
literatur
‫ادبیات


математикэ, хьисап
matematikè, h’isap
‫ریاضیات


микроскоп
mikroskop
‫میکروسکوپ


пчъагъ
pč’’ag’’
‫عدد


номер
nomer
‫شماره


лъыдэкIуай
l’’ydèkIuaj
‫فشار


призм
prizm
‫منشور


профессор
professor
‫استاد


пирамид
piramid
‫هرم


радиоактивнагъ
radioaktivnag’’
‫رادیواکتیویته


щэчалъ
ŝèčal’’
‫ترازو


космос, дунай
kosmos, dunaj
‫فضا


статистикэ
statistikè
‫آمار


еджэныр
edžènyr
‫تحصیلات


пычыгъу
pyčyg’’u
‫هجا


таблиц
tablic
‫جدول


зэдзэкIыныр
zèdzèkIynyr
‫ترجمه


щэнэбзы
ŝènèbzy
‫مثلث


умлаут
umlaut
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


университет
universitet
‫دانشگاه


дунаим икарт
dunaim ikart
‫نقشه جهان

برگرد