Komunikacija - การสื่อสาร


ที่อยู่
têe-yòo
adresa


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
abeceda


เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
telefonska sekretarica


เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
antena


การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
poziv


ซีดี
see-dee
kompakt disk


การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
komunikacija


ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
povjerljivost


การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
priključak


การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
rasprava


อีเมล์
ee-may
e-mail


ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
zabava


ส่งด่วน
sòng′-dùan
hitna pošiljka


เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
telefaks


อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
filmska industrija


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
pismo


การทักทาย
gan-ták′-tai
pozdravljanje


การทักทาย
gan-ták′-tai
pozdrav


บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
čestitka


หูฟัง
hǒo-fang′
slušalice


ไอคอน
ai′-kawn
ikona


ข้อมูล
kâw-moon
informacija


อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
internet


การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
intervju


แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
tastatura


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
slovo


จดหมาย
jòt′-mǎi
pismo


นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
časopis


สื่อ
sèu
medij


ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
mikrofon


โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
mobilni telefon


โมเด็ม
moh-dem′
modem


จอภาพ
jaw-pâp
monitor


แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
podloga za mišа


ข้อความ
kâw-kwam
vijest


หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
novine


เสียง
sǐang
buka


การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
bilješka


การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
cedulja


โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
telefonska govornica


ภาพ
pâp
fotografija


อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
foto-album


โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
razglednica


กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
poštansko sanduče


วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
radio


ผู้รับ
pôo-ráp′
slušalica


รีโมท
ree-môt
daljinski upravljač


ดาวเทียม
dao-tiam
satelit


หน้าจอ
nâ-jaw
ekran


ป้าย
bhâi
znak


ลายเซ็น
lai-sen′
potpis


สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
smartfon


ลำโพง
lam′-pong
zvučnik


แสตมป์
sà′-dhæm
poštanska marka


กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
papir za pisma


โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
telefonski poziv


การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
telefonski razgovor


กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
televizijska kamera


บทความ
bòt′-kwam
tekst


ทีวี
tee-wee
televizor


วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
video kaseta


เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
voki- toki


เว็บไซต์
wép′-sai′
internetska stranica


คำ
kam′
riječ