Communication - การสื่อสาร


ที่อยู่
têe-yòo
address


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
alphabet


เครื่องตอบรับโทรศัพท์อัตโนมัติ
krêuang-dhàwp-ráp′-ton-sàp′-àt′-noh-mát′
answering machine


เสาอากาศ
sǎo′-a-gàt
antenna


การโทรศัพท์
gan-toh-sàp′
call


ซีดี
see-dee
cd


การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn
communication


ความน่าเชื่อถือ
kwam-nâ-chêua-těu
confidentiality


การเชื่อมต่อ
gan-chêuam-dhàw
connection


การอภิปราย
gan-à′-pí′-bhrai
discussion


อีเมล์
ee-may
email


ความบันเทิง
kwam-ban′-ter̶ng
entertainment


ส่งด่วน
sòng′-dùan
express item


เครื่องแฟกซ์
krêuang-fæ̂k
fax machine


อุตสาหกรรมภาพยนตร์
òot′-sǎ-hòk′-rawn-má′-pâp-yon′
film industry


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
font


การทักทาย
gan-ták′-tai
greeting


การทักทาย
gan-ták′-tai
greeting


บัตรอวยพร
bàt′-uay′-pawn
greeting card


หูฟัง
hǒo-fang′
headphones


ไอคอน
ai′-kawn
icon


ข้อมูล
kâw-moon
information


อินเทอร์เน็ต
in′-tur̶-nét′
internet


การสัมภาษณ์
gan-sǎm′-pât
interview


แป้นพิมพ์
bhæ̂n-pim′
keyboard


ตัวอักษร
dhua-àk′-sǎwn
letter


จดหมาย
jòt′-mǎi
letter


นิตยสาร
nít′-dhà′-yá′-sǎn
magazine


สื่อ
sèu
medium


ไมโครโฟน
mai′-kroh-fon
microphone


โทรศัพท์มือถือ
toh-rá′-sàp′-meu-těu
mobile phone


โมเด็ม
moh-dem′
modem


จอภาพ
jaw-pâp
monitor


แผ่นรองเมาส์
pæ̀n′-rawng-mao′
mouse pad


ข้อความ
kâw-kwam
news


หนังสือพิมพ์
nǎng′-sěu-pim′
newspaper


เสียง
sǐang
noise


การจดบันทึก
gan-jòt′-ban′-téuk′
note


การดาษโน้ต
gan-dàt-nót
note


โทรศัพท์สาธารณะ
toh-rá′-sàp′-sǎ-ta-rá′-ná′
payphone


ภาพ
pâp
photo


อัลบั้มรูป
an′-bâm′-rôop
photo album


โปสการ์ดภาพ
bhòt-gàd-pâp
picture postcard


กล่องไปรษณีย์
glàwng-bhai′-rót′-nee
post office box


วิทยุ
wít′-tá′-yóo′
radio


ผู้รับ
pôo-ráp′
receiver


รีโมท
ree-môt
remote control


ดาวเทียม
dao-tiam
satellite


หน้าจอ
nâ-jaw
screen


ป้าย
bhâi
sign


ลายเซ็น
lai-sen′
signature


สมาร์ทโฟน
sà′-mât-fon
smartphone


ลำโพง
lam′-pong
speaker


แสตมป์
sà′-dhæm
stamp


กระดาษเขียนจดหมาย
grà′-dàt-kǐan-jòt′-mǎi
stationary


โทรศัพท์
toh-rá′-sàp′
telephone call


การสนทนาทางโทรศัพท์
ga-rót′-nót′-na-tang-ton-sàp′
telephone conversation


กล้องโทรทัศน์
glâwng-toh-rá′-tát′
television camera


บทความ
bòt′-kwam
text


ทีวี
tee-wee
tv


วิดีโอเทป
wí′-dee-oh-tâyp
video cassette


เครื่องส่งรับวิทยุ
krêuang-sòng′-ráp′-wít′-yóo′
walkie talkie


เว็บไซต์
wép′-sai′
web page


คำ
kam′
word