การศึกษา - Mokslas


archeologija
โบราณคดี


atomas
อะตอม


lenta
กระดาน


skaičiavimas
การคำนวณ


kalkuliatorius
เครื่องคิดเลข


pagerbimas
ใบรับรอง


kreida
ชอล์ก


klasė
ชั้นเรียน


skriestuvas
วงเวียน


kompasas
เข็มทิศ


šalis
ประเทศ


kursas
ชั้นเรียน


diplomas
อนุปริญญา


dangaus kryptis
ทิศทาง


išsilavinimas
การศึกษา


filtras
ตัวกรอง


formulė
สูตร


geografija
ภูมิศาสตร์


gramatika
ไวยากรณ์


žinios
ความรู้


kalba
ภาษา


pamoka
การสอน


biblioteka
ห้องสมุด


literatūra
วรรณคดี


matematika
คณิตศาสตร์


mikroskopas
กล้องจุลทรรศน์


skaičius
จำนวน


numeris
ตัวเลข


slėgis
ความดัน


prizmė
ปริซึม


profesorius
ศาสตราจารย์


piramidė
ปิรามิด


radioaktyvumas
กัมมันตภาพรังสี


svarstyklės
เครื่องชั่งน้ำหนัก


erdvė
อวกาศ


statistika
สถิติ


studijos
การศึกษา


skiemuo
พยางค์


lentelė
ตาราง


vertimas
การแปล


trikampis
รูปสามเหลี่ยม


umlautas
เครื่องหมายบนสระ


universitetas
มหาวิทยาลัย


pasaulio žemėlapis
แผนที่โลก