ศาสนา - Religión


la Pascua
เทศกาลอีสเตอร์


el huevo de Pascua
ไข่อีสเตอร์


el ángel
นางฟ้า


la campana
ระฆัง


la Biblia
พระคัมภีร์ไบเบิ้ล


el obispo
บิชอป


la bendición
การสวดให้พร


el budismo
พระพุทธศาสนา


el cristianismo
ศาสนาคริสต์


el regalo de Navidad
ของขวัญคริสต์มาส


el árbol de Navidad
ต้นคริสต์มาส


la iglesia
โบสถ์


el ataúd
โลงศพ


la creación
การสร้าง


el crucifijo
ไม้กางเขน


el diablo
ภูต


el Dios
พระเจ้า


el hinduismo
ศาสนาฮินดู


el Islam
ศาสนาอิสลาม


el judaísmo
ศาสนายูดาย


la meditación
การทำสมาธิ


la momia
มัมมี่


el musulmán
ชาวมุสลิม


el Papa
สมเด็จพระสันตะปาปา


la oración
การภาวนา


el sacerdote
นักบวช


la religión
ศาสนา


el servicio religioso
การไปโบสน์


la sinagoga
สุเหร่ายิว


el templo
วัด


la tumba
สุสาน