‫هوا - ኩነታት አየር


ኣየራዊ ጸቕጢ እትዕቅን መሳርሒት
ayerawī ts’eḵ’it’ī iti‘ik’ini mesariḥīti
‫هواسنج


ደበና
debena
‫ابر


ዝሑል
ziḥuli
‫سرما


ቅርጺ ወርሒ
k’irits’ī weriḥī
‫هلال


ጸልማት
ts’elimati
‫تاریکی


ድርቂ
dirik’ī
‫خشکسالی


ምድሪ
midirī
‫زمین


ግመ
gime
‫مِه


በረዳዊ ኣስሓይታ
beredawī asiḥayita
‫یخبندان


በረቕረቕ ምባል
bereḵ’ireḵ’i mibali
‫یخبندان


ሙቐት
muḵ’eti
‫گرما


ህቦብላ
hibobila
‫گردباد


ዘበባ በረድ
zebeba beredi
‫قندیل


በርቂ
berik’ī
‫صاعقه


ሜትዮር
mētiyori
‫شهاب سنگ


ወርሒ
weriḥī
‫ماه


ቀስተ-ደበና
k’esite-debena
‫رنگین کمان


ጥብታ ዝናብ
t’ibita zinabi
‫قطره باران


ውርጪ
wirich’ī
‫برف


ዕንኳር ውርጪ
‘inikwari wirich’ī
‫دانه برف


ብውርጪ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ልደት
biwirich’ī ziteseriḥā ḥawelitī lideti
‫آدم برفی


ኮኾብ
koẖobi
‫ستاره


ህቦብላዊ ዝናብ
hibobilawī zinabi
‫طوفان


ህቦብላዊ ግንፋለ
hibobilawī ginifale
‫طوفان


ጸሓይ
ts’eḥayi
‫خورشید


ጨረርታ ጸሓይ
ch’ererita ts’eḥayi
‫پرتو افتاب


ዕራርቦ ጸሓይ
‘iraribo ts’eḥayi
‫پستاب


ቴርሞሜተር
tērimomēteri
‫دماسنج


ብበርቅን ነጐዳን ዝተሰነየ ዝናብ
biberik’ini negodani ziteseneye zinabi
‫رعد و برق


ጽልግልግታ
ts’iligiligita
‫شفق


ኵነታት ኣየር
kwinetati ayeri
‫آب و هوا


ጠሊ ዘለዎ ኵነታት ኣየር
t’elī zelewo kwinetati ayeri
‫رطوبت


ንፋስ
nifasi
‫باد