‫انتزاعی - ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


ምምሕዳር
mimiḥidari
‫مدیریت بازرگانی


ምውዕዋዓዊ መልእኽቲ
miwi‘iwa‘awī meli’iẖitī
‫تبلیغات


ፍላጻዊ መሐበሪ ኣንፈት
filats’awī meḥāberī anifeti
‫فلش


ምእጋድ
mi’igadi
‫ممنوعیت


ቅዋሚ ሞያ
k’iwamī moya
‫حرفه


ማእከል
ma’ikeli
‫مرکز


ምርጫ
mirich’a
‫انتخاب


ምትሕብባር
mitiḥibibari
‫همکاری


ሕብሪ
ḥibirī
‫رنگ


ርክብ
rikibi
‫تماس


ሓደጋ
ḥadega
‫خطر


ወግዓዊ ኣዋጅ ፍቕሪ
wegi‘awī awaji fiḵ’irī
‫اعلام عشق


ምንቍልቋል
minik’wilik’wali
‫کاهش


ትርጉማዊ መግለጺ
tirigumawī megilets’ī
‫تعریف


ፍልልይ
fililiyi
‫تفاوت


ግድል/ጸገም
gidili/ts’egemi
‫سختی


ኣንፈት
anifeti
‫جهت


ርኽበት
riẖibeti
‫کشف


ምምዝባል
mimizibali
‫نامرتب


ርሕቀት
riḥik’eti
‫دور


ፍልልይ ኣቀማምጣ ወይ ኣድራሻ
fililiyi ak’emamit’a weyi adirasha
‫مسافت


ብዙሕነት
bizuḥineti
‫تنوع


ጻዕሪ
ts’a‘irī
‫تلاش


ቦታዊ ዳህሰሳ
botawī dahisesa
‫اکتشاف


ምውዳቕ
miwidaḵ’i
‫سقوط


ድርኺታዊ ሓይሊ
diriẖītawī ḥayilī
‫نیرو


ሃነን ዝብል ጨና
haneni zibili ch’ena
‫عطر


ናጽነት
nats’ineti
‫آزادی


ምትሃት
mitihati
‫شبح


ፍርቂ
firik’ī
‫نیمه


ብራኸኣዊ ንውሓት
biraẖe’awī niwiḥati
‫ارتفاع


ሓገዝ
ḥagezi
‫کمک


መሕብኢ ቦታ
meḥibi’ī bota
‫مخفی گاه


ሃገረ-መበቆል
hagere-mebek’oli
‫میهن


ጽርየት
ts’iriyeti
‫بهداشت


ሓሳባት
ḥasabati
‫نظر


ዕዋጀኣዊ ርእየት/ኣረኣእያ
‘iwaje’awī ri’iyeti/are’a’iya
‫توهّم


ኣእምሮኣዊ ስእሊ ናይ ምፍጣር ክእለት
a’imiro’awī si’ilī nayi mifit’ari ki’ileti
‫تخیّل


ብልሒ ኣእምሮ
biliḥī a’imiro
‫هوش


ዕድመ
‘idime
‫دعوت


ፍትሒ
fitiḥī
‫عدالت


ብርሃን
birihani
‫نور


ምጥማት
mit’imati
‫نگاه


ክሳራ/ምጕዳል
kisara/migwidali
‫زیان


ምጕላሕ
migwilaḥi
‫بزرگ نمایی


ጌጋ
gēga
‫اشتباه


ቅትለት
k’itileti
‫قتل


ሃገር
hageri
‫ملّت


ብርቂነት
birik’īneti
‫تازگی


ኣማራጺ
amarats’ī
‫گزینه


ትዕግስቲ
ti‘igisitī
‫صبر


ምውጣን
miwit’ani
‫برنامه ریزی


ጸገም
ts’egemi
‫مشکل


ምክልኻላዊ ውሕስነት
mikiliẖalawī wiḥisineti
‫حفاظت


ንነጸብራቕ
ninets’ebiraḵ’i
‫بازتاب


ሪፓብሊክ
rīpabilīki
‫جمهوری


ተኽእሎ ሓደጋ
teẖi’ilo ḥadega
‫خطر


ውሕስነት
wiḥisineti
‫ایمنی


ምስጢር
misit’īri
‫راز


ጾታ
ts’ota
‫جنسیّت


ጽላሎት
ts’ilaloti
‫سایه


ግዝፋዊ መጠን
gizifawī met’eni
‫اندازه


ስምረት/ሓድነት
simireti/ḥadineti
‫همبستگی


ዓወት
‘aweti
‫موفقیت


ደገፍ
degefi
‫پشتیبانی


ያታ/ባህሊ
yata/bahilī
‫سنّت


ክብደት
kibideti
‫وزن