‫آموزش و پرورش - ትምህርቲ


ስነ ጥንቲ
sine t’initī
‫باستان شناسی


ኣቶም
atomi
‫اتم


ሰሌዳ
selēda
‫ تخته


ቀመር
k’emeri
‫محاسبه


ቀማሪት ማሽን
k’emarīti mashini
‫ماشین حساب


ወረቐት ምስክር
wereḵ’eti misikiri
‫گواهینامه


ኩርሽ
kurishi
‫گچ


ናይ ትምህርቲ ክፍሊ
nayi timihiritī kifilī
‫کلاس


መኽበቢት ኮምፓስ
meẖibebīti komipasi
‫پرگار


ብሶላ
bisola
‫قطب نما


ሃገር
hageri
‫کشور


ስልጠና
silit’ena
‫کلاس


ዲፕሎማ
dīpiloma
‫دانش نامه


ኣንፈት
anifeti
‫جهت


ትምህርቲ
timihiritī
‫آموزش


ፊልትሮ
fīlitiro
‫فیلتر


ቀመራዊ መምርሒ
k’emerawī memiriḥī
‫فرمول


ጂኦግራፊ
jī’ogirafī
‫جغرافیا


ሰዋስው
sewasiwi
‫دستور زبان


ፍልጠት
filit’eti
‫دانش


ቋንቋ
k’wanik’wa
‫زبان


ክፍለ ትምህርቲ
kifile timihiritī
‫درس


ቤት-ንባብ
bēti-nibabi
‫کتابخانه


ስነ-ጽሑፍ
sine-ts’iḥufi
‫ادبیات


ስነ-ቍጽሪ
sine-k’wits’irī
‫ریاضیات


ማይክሮስኮፕ
mayikirosikopi
‫میکروسکوپ


ቍጽሪ፡ ኣሃዝ
k’wits’irī፡ ahazi
‫عدد


ፍቕዲ
fiḵ’idī
‫شماره


ጸቕጢ
ts’eḵ’it’ī
‫فشار


ሃረማዊ ጂኦመትሪካዊ ቅርጺ
haremawī jī’ometirīkawī k’irits’ī
‫منشور


ፕሮፌሰር፡ መምህር
pirofēseri፡ memihiri
‫استاد


ሃረም
haremi
‫هرم


ጸርጋዊነት
ts’erigawīneti
‫رادیواکتیویته


ሚዛን
mīzani
‫ترازو


ህዋ
hiwa
‫فضا


ስታቲስቲክስ
sitatīsitīkisi
‫آمار


መጽናዕቲ
mets’ina‘itī
‫تحصیلات


ኣሃዱታት ኣደማምጻ ቃላት
ahadutati ademamits’a k’alati
‫هجا


ሰሌዳ
selēda
‫جدول


ትርጉም
tirigumi
‫ترجمه


ስሉስ ኵርናዕ
silusi kwirina‘i
‫مثلث


ክልተ ነቝጣዊ ኣድማጺ
kilite neḵ’wit’awī adimats’ī
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


ዩኒቨርሲቲ
yunīverisītī
‫دانشگاه


ካርታ ዓለም
karita ‘alemi
‫نقشه جهان