‫ارتباط - ርክብ፡ ምብህሃል


ኣድራሻ
adirasha
‫نشانی


ፊደላት እንግሊዝኛ
fīdelati inigilīzinya
‫حروف الفبا


መልእኽቲ ተቀቢላ መልሲ ክትህብ እትኽእል ማሽን
meli’iẖitī tek’ebīla melisī kitihibi itiẖi’ili mashini
‫منشی تلفنی


ኣንቴና
anitēna
‫آنتن


ጻውዒት
ts’awi‘īti
‫تماس


ናይ ኮምፕዩተር ከም ፍላሽ ዘገልግል መሳርሒ
nayi komipiyuteri kemi filashi zegeligili mesariḥī
‫سی دی


ርክብ:ምንጪ መራኸቢ
rikibi:minich’ī meraẖebī
‫ارتباط


ምስጢራውነት
misit’īrawineti
‫رازداری


ምትእስሳር
miti’isisari
‫اتّصال


ዝርርብ
ziriribi
‫گفتگو


ብኮምፕዩተር ዝግበር ዝተፋላለየ ዓይነት ርክብ
bikomipiyuteri zigiberi zitefalaleye ‘ayineti rikibi
‫ایمیل


መዛናግዒ
mezanagi‘ī
‫سرگرمی


ብህጹጽ ክለኣኽ ዘለዎ ንብረት
bihits’uts’i kile’aẖi zelewo nibireti
‫ارسال فوری


ፋክስ
fakisi
‫فکس


ፊልምታት ዝሰርሕ ትካል
fīlimitati ziseriḥi tikali
‫صنعت فیلم


ጽዋእ
ts’iwa’i
‫نوشته


ስላምታ
silamita
‫خوش آمد گویی


ሰላምታ
selamita
‫تبریک


ካርተሊና
karitelīna
‫کارت تبریک


መስምዒ እዝኒ
mesimi‘ī izinī
‫هدفون


ግራፊካዊ መለለዪ
girafīkawī meleleyī
‫علامت


ሓበሬታ
ḥaberēta
‫اطلاعات


ናይ ኮምፕዩተር መርበብ ሓበሬታ
nayi komipiyuteri meribebi ḥaberēta
‫اینترنت


ቃለ መሕተት
k’ale meḥiteti
‫مصاحبه


ሰሌዳ:ሰደቃ
selēda:sedek’a
‫صفحه کلید


ደብዳቤ
debidabē
‫حرف


ደብዳቤ
debidabē
‫نامه


መጽሄት
mets’ihēti
‫مجلّه


መራኸቢ
meraẖebī
‫نشریه


ምክሬፎን
mikirēfoni
‫میکروفون


ተንቃሳቃሲት ተላፎን
tenik’asak’asīti telafoni
‫تلفن همراه


ከም ፍላሽ ኮይኑ ንኢንተርነት ዘገልግል መሳርሒ
kemi filashi koyinu ni’īniterineti zegeligili mesariḥī
‫مودم


ሓደ ክፍሊ ኣካል ናይ ኮምፕዩተር
ḥade kifilī akali nayi komipiyuteri
‫مانیتور


ንመጽሓፊ ዘገልግል ክፋል ናይ ኮምፕዩተር
nimets’iḥafī zegeligili kifali nayi komipiyuteri
‫ماوس پد


ዜና
zēna
‫اخبار


ጋዜጣ
gazēt’a
‫روزنامه


ጫውጫውታ:ረብሻ
ch’awich’awita:rebisha
‫سر و صدا


መዛኻኸሪ
mezaẖaẖerī
‫نوشته


ኖታ ናይ ሙዙቃ
nota nayi muzuk’a
‫ورقه


ተሌፎን ናይ ጽርግያ
telēfoni nayi ts’irigiya
‫تلفن


ስእሊ
si’ilī
‫عکس


መትሓዚ ስእሊ
metiḥazī si’ilī
‫آلبوم عکس


ናይ ስእሊ ካርተሊና
nayi si’ilī karitelīna
‫کارت پستال


ሳጹን ቤት ጽሕፈት ፖስታ
sats’uni bēti ts’iḥifeti posita
‫صندوق پستی


ራድዮ
radiyo
‫رادیو


ካብ ሳተላይት ዝቅበል ኤለክትሮኒካዊ መሳርሒ
kabi satelayiti zik’ibeli ēlekitironīkawī mesariḥī
‫شنونده


ኣብ ርሑቅ ኮንካ ትቆጻጸረሉ መሳርሒ ናይ ተሌቪዥን
abi riḥuk’i konika tik’ots’ats’erelu mesariḥī nayi telēvīzhini
‫کنترل


ሳተላይት
satelayiti
‫ماهواره


ካብ ረሲቨር ወይ ፕሮጀክተር ተቀቢሉ ስእሊ ዘርኢ መሳርሒ:መጋረጃ
kabi resīveri weyi pirojekiteri tek’ebīlu si’ilī zeri’ī mesariḥī:megareja
‫صفحه نمایش


ምልክት
milikiti
‫نشانه


ክታም
kitami
‫امضاء


ዝተራቀቀት ዓይነት ሞባይል ተሌፎን
ziterak’ek’eti ‘ayineti mobayili telēfoni
‫اسمارتفون


መጉልሒ ድምጺ
meguliḥī dimits’ī
‫بلندگو


ማሕተም
maḥitemi
‫تمبر


ናውቲ ቤት ጽሕፈት
nawitī bēti ts’iḥifeti
‫کاغذ نامه


ጻውዒት ተሌፎን
ts’awi‘īti telēfoni
‫تماس تلفنی


ዝርርብ ተሌፎን
ziriribi telēfoni
‫مکالمه تلفنی


ካሜራ ናይ ተሌቪዥን
kamēra nayi telēvīzhini
‫دوربین


ሓጺር ጽሑፍ ወይ መልእኽቲ
ḥats’īri ts’iḥufi weyi meli’iẖitī
‫متن


ተሌቪዥን
telēvīzhini
‫تلویزیون


ካሴት ናይ ቪድዮ
kasēti nayi vīdiyo
‫ویدئو کاست


ረድዮ ሃለው
rediyo halewi
‫واکی تاکی


ብዌብሳይት ዝመሓላለፍ ጽሐፍ
biwēbisayiti zimeḥalalefi ts’iḥāfi
‫صفحه وب


ቃል
k’ali
‫کلمه