‫نظامی - ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


ነፈርቲ እትጸውር መርከብ ውግእ
neferitī itits’ewiri merikebi wigi’i
‫ناو هواپیمابر


ተተኮስቲ ኣጽውራት
tetekositī ats’iwirati
‫مهمات


ድርዒ ሓጺን
diri‘ī ḥats’īni
‫زره پوش


ሰራዊት
serawīti
‫ارتش


ምእሳር
mi’isari
‫دستگیری


ኣቶሚካዊ ቦምብ
atomīkawī bomibi
‫بمب اتمی


ምጥቃዕ
mit’ik’a‘i
‫حمله


ትሪኮላታ
tirīkolata
‫سیم خاردار


ዝነቶገ ነገር
zinetoge negeri
‫انفجار


ቡምባ
bumiba
‫بمب


መድፍዕ
medifi‘i
‫توپ


ጥይት
t’iyiti
‫فشنگ


ወትሃደራዊ ጃኬት
wetihaderawī jakēti
‫نشان


ምክልኻል
mikiliẖali
‫دفاع


ዕንወት
‘iniweti
‫تخریب


ባእሲ:ኩናት
ba’isī:kunati
‫جنگ


ቡምባ ዝትኩስ ወትሃደር
bumiba zitikusi wetihaderi
‫جنگنده بمب افکن


ማስኬራ ጸረ ጋዝ
masikēra ts’ere gazi
‫ماسک ضد گاز


ዋርድያ
waridiya
‫نگهبان


ቦምባ ኢድ
bomiba īdi
‫نارنجک


መቁሕ ኢድ
mek’uḥi īdi
‫دستبند


ብረታዊ ቆብዕ ርእሲ
biretawī k’obi‘i ri’isī
‫کلاه خود


ማርሽ
marishi
‫قدم رو


ማዳልያ
madaliya
‫مدال


ዉትህድርና
wutihidirina
‫نظامی


ሓይሊ ባሕሪ
ḥayilī baḥirī
‫نیروی دریایی


ሰላም
selami
‫صلح


ዘዋሪ ነፋሪት
zewarī nefarīti
‫خلبان


ሽጉጥ
shigut’i
‫هفت تیر


ካዝና ዘለዎ ዓይነት ሽጉጥ
kazina zelewo ‘ayineti shigut’i
‫هفت تیر


ብረት ዝዓጠቀ ሰራዊት:ጠበንጃ
bireti zi‘at’ek’e serawīti:t’ebenija
‫تفنگ


ተወንጫፊ
tewenich’afī
‫موشک


መተኮሲ
metekosī
‫تیرانداز


ተኹሲ
teẖusī
‫گلوله


ወትሃደር
wetihaderi
‫سرباز


ኣብ ውሽጢ ባሕሪ እትንቃሳቀስ መርከብ
abi wishit’ī baḥirī itinik’asak’esi merikebi
‫زیر دریایی


ጽኑዕ ሓለዋ
ts’inu‘i ḥalewa
‫نظارت


ሴፍ:ጉራዴ
sēfi:guradē
‫شمشیر


ፊስቶ
fīsito
‫تانک


ድቪዛ
divīza
‫لباس یک شکل


ዓወት:ምስዓር
‘aweti:misi‘ari
‫پیروزی


ተዓዋቲ
te‘awatī
‫برنده