‫محیط - ከባቢ


ሕርሻ
ḥirisha
‫کشاورزی


ምብካል ኣየር
mibikali ayeri
‫آلودگی هوا


ጉላ
gula
‫مور تپّه


ካናለ:መትረብ
kanale:metirebi
‫کانال


ገምገም ወይ ወሰን ባሕሪ
gemigemi weyi weseni baḥirī
‫ساحل


ኣህጉር
ahiguri
‫قارّه


ዛራ ማይ
zara mayi
‫نهر


ዲጋ
dīga
‫سد


ምድረ በዳ
midire beda
‫بیابان


ብንፋስ ዝተኮመረ ሑጻ
binifasi zitekomere ḥuts’a
‫تپه


ጎልጎል:በረካ
goligoli:bereka
‫دشت


ዱር ወይ ጫካ
duri weyi ch’aka
‫جنگل


ከውሒ በረድ
kewiḥī beredi
‫یخچال های طبیعی


ጥዕና
t’i‘ina
‫زمین کشاورزی


ደሴት
desēti
‫جزیره


ጣሻ:ጫካ
t’asha:ch’aka
‫جنگل


ቅርጺ መሬት
k’irits’ī merēti
‫چشم انداز


ኣክራን:ጎቦታት
akirani:gobotati
‫کوه ها


መናፈሻ
menafesha
‫پارک طبیعت


ጫፍ:ዝለዓለ ነጥቢ
ch’afi:zile‘ale net’ibī
‫قله


ገዚፍ ጉንዲ:ጽፍጻፍ:ኩማር:ሰማይ ጠቀስ ህንጻ
gezīfi gunidī:ts’ifits’afi:kumari:semayi t’ek’esi hinits’a
‫توده


ናይ ተቃውሞ ሰልፊ
nayi tek’awimo selifī
‫راه پیمایی اعتراضی


ዑደታዊ
‘udetawī
‫بازیافت


ባሕሪ
baḥirī
‫دریا


ትኪ:ምትካክ
tikī:mitikaki
‫دود


ግራት ወይኒ
girati weyinī
‫تاکستان


እሳተ ጎመራ
isate gomera
‫آتشفشان


ጎሓፍ:ዝባደመ:ዝባከነ:ዝማህመነ
goḥafi:zibademe:zibakene:zimahimene
‫زباله


ጽፍሒ ማይ
ts’ifiḥī mayi
‫سطح آب