‫مردم - ህዝቢ


ዕድመ
‘idime
‫سن


ሓትኖ:ኣሞ
ḥatino:amo
‫عمّه، خاله


ህጻን
hits’ani
‫نوزاد


ኣላዪት ቆልዓ
alayīti k’oli‘a
‫بیبی سیتر


ወዲ
wedī
‫پسر


ሓው
ḥawi
‫برادر


ቆልዓ
k’oli‘a
‫کودک


ጽምዲ
ts’imidī
‫زوج


ጋል:ውልድቲ
gali:wiliditī
‫دختر


ፍትሕ
fitiḥi
‫طلاق


ድቂ
dik’ī
‫جنین


ሕጸ
ḥits’e
‫نامزدی


ብዙሕ ዝኣባላቱ ስድራ
bizuḥi zi’abalatu sidira
‫خانواده بزرگ


ስድራቤት
sidirabēti
‫خانواده


ምኩሻም:ምትንካፍ
mikushami:mitinikafi
‫لاس


ዓቢ ሰብ:ወረጃ:ዓቀይታይ:ክቡር
‘abī sebi:wereja:‘ak’eyitayi:kiburi
‫آقا


ጋል
gali
‫دختر


ዓርኪ ንጋል
‘arikī nigali
‫دوست دختر


ጋል ወዲካ:ጋል ጋልካ
gali wedīka:gali galika
‫نوه


ኣባሓጎካ
abaḥagoka
‫پدر بزرگ


ዓባይካ
‘abayika
‫مادربزرگ


ዓባይካ
‘abayika
‫مادربزرگ


ኣባሓጎታትካን ዓባያትካን
abaḥagotatikani ‘abayatikani
‫پدربزرگ و مادربزرگ


ወዲ ጋልካ:ወዲ ወድካ
wedī galika:wedī wedika
‫نوه


መርዓዊ
meri‘awī
‫داماد


ጉጅለ
gujile
‫گروه


ሓጋዚ
ḥagazī
‫یاور


ዕሸል
‘isheli
‫نوزاد


ጓለ'ንስተይቲ
gwale'nisiteyitī
‫خانم


ሕቶ ንመርዓ
ḥito nimeri‘a
‫پیشنهاد ازدواج


ቃል-ኪዳን:መውስቦ
k’ali-kīdani:mewisibo
‫ازدواج


አደ
āde
‫مادر


ቀምታ:ልስሉስ ጨርቂ:ዓይነት ጻወታ
k’emita:lisilusi ch’erik’ī:‘ayineti ts’aweta
‫چرُت


ጎረቤት
gorebēti
‫همسایه


ሓደስቲ መርዑ
ḥadesitī meri‘u
‫تازه ازدواج کرده


ተጻመድቲ
tets’ameditī
‫زوح


ወለዲ
weledī
‫والدین


መሻርክቲ
mesharikitī
‫همسر


ሰልፊ:ድግስ:ወገን:ተሳታፊ
selifī:digisi:wegeni:tesatafī
‫پارتی


ህዝቢ
hizibī
‫مردم


መርዓት
meri‘ati
‫عروس


መስርዕ:ተርታ:ትንጎ-ጸጉሪ
mesiri‘i:terita:tinigo-ts’egurī
‫صف


ተቀባሊ ጋሻ
tek’ebalī gasha
‫پذیرش


ቆጸራ:መራከቢ ቦታ
k’ots’era:merakebī bota
‫قرار ملاقات


ደቂ እኖታት
dek’ī inotati
‫خواهر و برادر


ሓፍቲ
ḥafitī
‫خواهر


ውሉድ ንወዲ
wiludi niwedī
‫پسر


ማናቱ
manatu
‫دوقلو


ሓው ኣቦ:ኣኮ
ḥawi abo:ako
‫دایی، عمو


መርዓ
meri‘a
‫مراسم عقد


መንእሰይ
meni’iseyi
‫جوانان