‫آموزش و پرورش - Образование


археологија
arheologiJa
‫باستان شناسی


атом
atom
‫اتم


табла
tabla
‫ تخته


пресметка
presmetka
‫محاسبه


дигитрон
digitron
‫ماشین حساب


сертификат
sertifikat
‫گواهینامه


креда
kreda
‫گچ


клас
klas
‫کلاس


шестар
šestar
‫پرگار


компасот
kompasot
‫قطب نما


земја
zemJa
‫کشور


курс
kurs
‫کلاس


диплома
diploma
‫دانش نامه


насока
nasoka
‫جهت


образование
obrazovanie
‫آموزش


филтер
filter
‫فیلتر


формула
formula
‫فرمول


географија
geografiJa
‫جغرافیا


граматика
gramatika
‫دستور زبان


знаење
znaenje
‫دانش


јазик
Jazik
‫زبان


лекција
lekciJa
‫درس


библиотека
biblioteka
‫کتابخانه


литература
literatura
‫ادبیات


математика
matematika
‫ریاضیات


микроскоп
mikroskop
‫میکروسکوپ


број
broJ
‫عدد


број
broJ
‫شماره


притисок
pritisok
‫فشار


призма
prizma
‫منشور


професор
profesor
‫استاد


пирамида
piramida
‫هرم


радиоактивност
radioaktivnost
‫رادیواکتیویته


вага
vaga
‫ترازو


вселена
vselena
‫فضا


статистика
statistika
‫آمار


студии
studii
‫تحصیلات


слог
slog
‫هجا


табела
tabela
‫جدول


превод
prevod
‫ترجمه


триаголник
triagolnik
‫مثلث


преглас
preglas
‫حرف صدادار زبان های ژرمنی


универзитет
univerzitet
‫دانشگاه


карта на светот
karta na svetot
‫نقشه جهان